Podmienky služby

Prehľad

Túto webovú lokalitu prevádzkuje spoločnosť Xiaodami. V celej lokalite sa pojmy "my", "nás" a "naše" vzťahujú na spoločnosť yunyunjiu. yunyunjiu ponúka túto lokalitu vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných na tejto lokalite vám, používateľovi, pod podmienkou, že akceptujete všetky podmienky a upozornenia tu uvedené. podmienky a upozornenia.

Návštevou našej webovej stránky a/alebo nákupom čohokoľvek od nás sa zúčastňujete na našej službe a súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami ("Podmienky služby", "Podmienky") vrátane tohto dokumentu a/alebo prístupné prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto podmienky služby sa vzťahujú na všetkých používateľov stránky, okrem iného aj na používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, dodávateľmi a/alebo prispievateľmi obsahu.

Pred prístupom na našu webovú lokalitu alebo jej používaním si pozorne prečítajte tieto podmienky používania. Prístupom alebo používaním ktorejkoľvek časti stránky súhlasíte s týmito podmienkami služby. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, je možné, že nebudete mať prístup na túto webovú lokalitu alebo nebudete môcť používať žiadne služby. Ak sa tieto podmienky služby považujú za ponuku, jej prijatie je výslovne obmedzené na tieto podmienky služby.

Na všetky nové funkcie alebo nástroje pridané do súčasného obchodu sa tiež vzťahujú zmluvné podmienky. Na tejto stránke si môžete kedykoľvek skontrolovať najnovšiu verziu Podmienok služby. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, meniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto podmienok poskytovania služieb uverejnením aktualizácií a/alebo zmien na našej webovej lokalite. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Pokračovanie v používaní tejto webovej stránky alebo prístup k nej po zverejnení akýchkoľvek zmien znamená, že s týmito zmenami súhlasíte.

Náš obchod je umiestnený na Shopify Inc. Poskytujú nám platformu elektronického obchodu online, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby.

Časť 1 - Podmienky online obchodu

Súhlasom s týmito Podmienkami používania služby vyhlasujete, že ste dosiahli vek plnoletosti v štáte alebo provincii, v ktorej máte bydlisko, alebo že ste dosiahli vek plnoletosti v štáte alebo provincii, v ktorej máte bydlisko, a že ste súhlasili s tým, aby neplnoleté osoby v štáte alebo provincii, v ktorej máte bydlisko, mohli používať Webové stránky ako neplnoleté osoby. Vaše závislé osoby.
Naše produkty nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely a používaním Služieb nesmiete porušovať žiadne zákony vašej jurisdikcie (okrem iného vrátane zákonov o autorských právach).
Nesmiete šíriť žiadne červy, vírusy ani iný kód deštruktívnej povahy.
Porušenie alebo nedodržanie ktoréhokoľvek z týchto podmienok bude mať za následok okamžité ukončenie poskytovania služieb.

Oddiel 2 - Všeobecné podmienky

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu odmietnuť službu komukoľvek.
Beriete na vedomie, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) sa môže prenášať nešifrovane a môže zahŕňať (a) prenosy cez rôzne siete a (b) zmeny, ktoré sa prispôsobujú technickým požiadavkám siete alebo pripojeného zariadenia. Informácie o kreditnej karte sú pri prenose cez sieť vždy zašifrované.
Súhlasíte s tým, že nebudete reprodukovať, kopírovať, rozmnožovať, predávať, ďalej predávať ani využívať žiadnu časť služieb, používanie služieb alebo prístup k službám, ani žiadne kontakty na webovej lokalite, na ktorej sa služby poskytujú, bez nášho výslovného písomného súhlasu.
Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené len pre pohodlie a neobmedzujú ani inak neovplyvňujú tieto podmienky.

Časť 3 - Presnosť, úplnosť a integrita informácií


Aktuálnosť Nenesieme zodpovednosť za to, ak sú informácie uvedené na tejto webovej stránke nepresné, neúplné alebo predčasné. Materiál na tejto webovej stránke slúži len na všeobecné informačné účely a nemal by sa naň spoliehať ani ho používať ako jediný základ na prijatie akéhokoľvek rozhodnutia bez konzultácie s primárnym, presnejším, úplnejším alebo aktualizovaným zdrojom informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto webovej stránke je na vaše vlastné riziko.
Táto stránka môže obsahovať niektoré historické informácie. Historické informácie nemusia byť vždy aktuálne a slúžia len na informačné účely. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah tejto webovej stránky, ale nie sme povinní aktualizovať žiadne informácie na našej webovej stránke. Súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou sledovať zmeny na našej stránke.

Časť 4 - Zmeny služieb a cien

Ceny našich produktov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť alebo ukončiť poskytovanie Služieb (alebo akejkoľvek ich časti alebo obsahu).
Nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie poskytovania Služieb.

Časť 5 - Produkty alebo služby (ak sa uplatňuje)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné len online prostredníctvom webovej stránky. Tieto produkty alebo služby môžu byť k dispozícii v obmedzenom množstve a môžu byť vrátené alebo nahradené len v súlade s našimi zásadami vrátenia tovaru.
Vynaložili sme maximálne úsilie na čo najpresnejšie zobrazenie farieb a fotografií našich výrobkov tak, ako sa nachádzajú v našich predajniach. Nemôžeme zaručiť, že farby zobrazené na monitore počítača budú presné.
Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní, obmedziť predaj našich výrobkov alebo služieb akejkoľvek osobe, zemepisnej oblasti alebo jurisdikcii. Toto právo môžeme uplatniť v jednotlivých prípadoch. Vyhradzujeme si právo obmedziť počet ponúkaných produktov alebo služieb. Všetky popisy výrobkov alebo ceny výrobkov sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a podľa nášho uváženia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek ukončiť predaj akéhokoľvek výrobku. Akákoľvek ponuka na akýkoľvek produkt alebo službu ponúkanú na tejto webovej stránke je neplatná tam, kde je to zakázané.
Nezaručujeme, že kvalita akéhokoľvek produktu, služby, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste si zakúpili alebo získali, bude spĺňať vaše očakávania, ani že akékoľvek chyby v službe budú opravené.

Zákazníci platia len jeden poplatok za dopravu (vrátane vrátenia tovaru); za vrátenie výrobkov sa spotrebiteľom neúčtuje poplatok za opätovné uskladnenie.Časť  6 - Presnosť fakturačných informácií a účtov

Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku u nás. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť počet nákupov na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto limity môžu zahŕňať objednávky zadané tým istým zákazníckym účtom, tou istou kreditnou kartou a/alebo objednávky s použitím tej istej fakturačnej a/alebo dodacej adresy. Ak zmeníme alebo zrušíme vašu objednávku, môžeme sa vás pokúsiť informovať tak, že vás budeme kontaktovať na e-mailovú adresu a/alebo fakturačnú adresu/telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri objednávke. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, o ktorých sa domnievame, že ich zadal obchodník, distribútor alebo predajca.

Súhlasíte s poskytovaním aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pri všetkých nákupoch v našom obchode. Súhlasíte s tým, že budete udržiavať svoje konto a ďalšie informácie vrátane e-mailovej adresy, čísla kreditnej karty a dátumu jej platnosti v aktuálnom stave, aby sme mohli dokončiť transakciu a v prípade potreby vás kontaktovať.

Viac informácií nájdete v našich Zásadách vrátenia tovaru.

Časť 7 - Voliteľné nástroje

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme a nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu ani vplyv.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takýmto nástrojom "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" bez záruky, vyhlásenia alebo podmienky akéhokoľvek druhu a bez akéhokoľvek schválenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo v súvislosti s nimi.
Akékoľvek používanie voliteľných nástrojov dostupných prostredníctvom Webovej lokality je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie. Mali by ste sa uistiť, že ste sa oboznámili s podmienkami nástrojov, ktoré poskytuje príslušný poskytovateľ tretej strany, a že s nimi súhlasíte.
V budúcnosti môžeme prostredníctvom webovej stránky ponúkať aj nové služby a/alebo funkcie (vrátane poskytovania nových nástrojov a zdrojov). Tieto nové funkcie a/alebo služby tiež podliehajú týmto Podmienkam používania služby.

Časť 8 - Odkazy tretích strán

Niektorý obsah, produkty a služby ponúkané prostredníctvom našich služieb môžu obsahovať materiál od tretích strán.
Odkazy na tretie strany na tejto webovej stránke vás môžu presmerovať na webové stránky tretích strán, ktoré s nami nie sú prepojené. Nie sme zodpovední za kontrolu alebo vyhodnocovanie obsahu alebo presnosti a nezaručujeme a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za materiály alebo webové stránky tretích strán, ani za akékoľvek iné materiály, produkty alebo služby tretích strán...
Nezodpovedáme za žiadne škody alebo ujmy spojené s nákupom alebo používaním tovaru, služieb, zdrojov, obsahu alebo akýchkoľvek iných transakcií v súvislosti s webovými stránkami tretích strán. Pred uskutočnením akejkoľvek transakcie si pozorne prečítajte zásady a postupy tretích strán a uistite sa, že ste sa s nimi oboznámili. Sťažnosti, reklamácie, obavy alebo otázky týkajúce sa produktov tretích strán by mali byť adresované tretej strane.

Časť 9 - Pripomienky používateľov, spätná väzba a iné podania

Ak na našu žiadosť zašlete určité príspevky (napríklad príspevky do súťaže) alebo bez našej žiadosti zašlete nápady, návrhy, podnety, plány alebo iné materiály (ďalej spoločne len "pripomienky") online, e-mailom, poštou alebo inak, súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek, ale bez obmedzenia upravovať, reprodukovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať akékoľvek komentáre, ktoré nám poskytnete, v akýchkoľvek médiách. Nie sme a nebudeme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek komentárov; (2) kompenzovať vás za akékoľvek komentáre; alebo (3) reagovať na akékoľvek komentáre.
Môžeme, ale nie sme povinní, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať akýkoľvek obsah z lokality alebo z týchto Podmienok služby, ktorý podľa vlastného uváženia považujeme za nezákonný, urážlivý, výhražný, hanlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo ktorý porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva.
Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne práva tretích strán vrátane autorských práv, ochranných známok, ochrany súkromia, osobnostných práv alebo iných osobných alebo vlastníckych práv. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať hanlivý alebo inak nezákonný, urážlivý alebo obscénny materiál, ani počítačové vírusy alebo iný škodlivý softvér, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť prevádzku služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky... Nebudete používať falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za inú osobu ani inak zavádzať nás alebo tretiu stranu, pokiaľ ide o zdroj akéhokoľvek komentára. Za všetky komentáre, ktoré uverejníte, a za ich správnosť nesiete výhradnú zodpovednosť.

Časť 10 - Osobné údaje

Údaje Poskytovanie vašich osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi zásadami ochrany osobných údajov. Pozrite si naše zásady ochrany osobných údajov.

Časť 11 - Chyby, nepresnosti a opomenutia

Príležitostne môžu naše webové stránky alebo služby obsahovať typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia týkajúce sa opisov produktov, cien, propagačných akcií, ponúk, nákladov na dopravu produktov, času prepravy a dostupnosti. Ak sú akékoľvek informácie na Službách alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránke nepresné, vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky bez predchádzajúceho upozornenia (aj po zadaní objednávky).
Nezaväzujeme sa aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie o službách alebo akýchkoľvek súvisiacich webových stránkach, okrem iného vrátane informácií o cenách, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon. Konkrétny dátum aktualizácie alebo obnovenia, ktorý sa vzťahuje na služby alebo akúkoľvek súvisiacu webovú lokalitu, neznamená, že všetky informácie na službách alebo akejkoľvek súvisiacej webovej lokalite boli upravené alebo aktualizované.

Časť 12 - Zákaz používania

Okrem ostatných zákazov uvedených v Podmienkach používania služby nesmiete používať Webovú lokalitu alebo jej obsah: (a) na akékoľvek nezákonné účely; (b) na nabádanie iných, aby sa zapojili do akejkoľvek nezákonnej činnosti alebo sa na nej zúčastnili; (c) v rozpore s akýmkoľvek medzinárodným, federálnym, provinčným alebo štátnym zákonom, pravidlom, právnym predpisom alebo nariadením; (d) na porušovanie alebo porušovanie našich práv duševného vlastníctva alebo práv duševného vlastníctva iných; (e) na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, rasy rasy, veku, národnosti alebo zdravotného postihnutia, obťažovať, zneužívať, urážať, ubližovať, ohovárať, ohovárať, ohovárať, zastrašovať alebo diskriminovať; (f) poskytovať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) nahrávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný škodlivý kód, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvňuje funkčnosť alebo prevádzku Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, inej webovej stránky alebo internetu; (h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje o iných osobách; (i) pod zámienkou rozosielania spamu, phishingu, farmácie, pavučiny, crawlingu alebo prehľadávania; (j) na akékoľvek neslušné alebo nemorálne účely; a (k) na zasahovanie alebo obchádzanie bezpečnostných prvkov Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, inej webovej stránky alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky v prípade porušenia akéhokoľvek zakázaného používania. (j) na akékoľvek neslušné alebo nemorálne účely; (k) zasahovať do bezpečnostných prvkov Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, inej webovej stránky alebo internetu alebo ich obchádzať. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky v prípade porušenia akéhokoľvek zakázaného používania. (j) na akékoľvek neslušné alebo nemorálne účely; (k) zasahovať do bezpečnostných prvkov Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, inej webovej stránky alebo internetu alebo ich obchádzať. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky v prípade porušenia zakázaného používania. (k) zasahovať do bezpečnostných prvkov Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, inej webovej stránky alebo internetu alebo ich obchádzať. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky v prípade porušenia akéhokoľvek zakázaného používania. (j) na akékoľvek neslušné alebo nemorálne účely; (k) zasahovať do bezpečnostných prvkov Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, inej webovej stránky alebo internetu alebo ich obchádzať. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky v prípade porušenia zakázaného používania. (k) zasahovať do bezpečnostných prvkov Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, inej webovej stránky alebo internetu alebo ich obchádzať. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky v prípade porušenia akéhokoľvek zakázaného používania. (j) na akékoľvek neslušné alebo nemorálne účely; (k) zasahovať do bezpečnostných prvkov Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, inej webovej stránky alebo internetu alebo ich obchádzať. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky v prípade porušenia akéhokoľvek zakázaného používania. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky v prípade porušenia akéhokoľvek zakázaného používania. (j) na akékoľvek neslušné alebo nemorálne účely; (k) zasahovať do bezpečnostných prvkov Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, inej webovej stránky alebo internetu alebo ich obchádzať. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky v prípade porušenia akéhokoľvek zakázaného používania. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky v prípade porušenia akéhokoľvek zakázaného používania. (j) na akékoľvek neslušné alebo nemorálne účely; (k) zasahovať do bezpečnostných prvkov Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, inej webovej stránky alebo internetu alebo ich obchádzať. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služieb alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky v prípade porušenia zakázaného používania.

Časť 13 - Odmietnutie zodpovednosti; obmedzenie zodpovednosti

Nezaručujeme, nepredstavujeme ani nezaručujeme, že používanie našich služieb bude neprerušované, včasné, bezpečné alebo bezchybné.
Nezaručujeme, že výsledky, ktoré možno získať používaním služieb, budú presné alebo spoľahlivé.
Súhlasíte s tým, že služby môžeme z času na čas odstrániť na neurčito alebo ich kedykoľvek zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.
Výslovne súhlasíte s tým, že používanie alebo nemožnosť používania Služieb je na vaše vlastné riziko. služby a všetky produkty a služby, ktoré sú vám poskytované prostredníctvom služieb (pokiaľ to nie je výslovne stanovené nami), sú poskytované na používanie "tak, ako sú" a "tak, ako sú k dispozícii" bez akýchkoľvek vyhlásení, záruk alebo podmienok, výslovných alebo implicitných, vrátane vyhlásení o predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, názve a výkonnosti. predpokladané záruky alebo podmienky predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, vlastníckeho práva a neporušovania práv.
odoslané alebo inak sprístupnené prostredníctvom webovej stránky, a to aj po upozornení na túto možnosť. Keďže niektoré štáty alebo jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, naša zodpovednosť v takýchto štátoch alebo jurisdikciách bude obmedzená na maximálny rozsah povolený zákonom.

Časť 14 - Náhrada škody

Súhlasíte s tým, že spoločnosť odškodníte a ochránite pred akýmikoľvek nárokmi alebo požiadavkami, vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vznesie akákoľvek tretia strana v dôsledku porušenia týchto Podmienok služby alebo dokumentov, na ktoré sa v nich odkazuje, alebo v dôsledku porušenia akéhokoľvek zákona alebo práv tretej strany.

Časť 15 - Oddeliteľnosť

Ak sa zistí, že akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných podmienok je nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, takéto ustanovenie bude napriek tomu vymáhateľné v najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi a nevymožiteľná časť sa bude považovať za oddeliteľnú od týchto Zmluvných podmienok a takýchto ustanovení neovplyvní platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení.

Časť 16 - Ukončenie

Povinnosti a záväzky strán pred dátumom ukončenia zmluvy zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto zmluvy.
Tieto Podmienky služby sa budú uplatňovať, kým ich vy alebo my neukončíme. Tieto Podmienky používania služieb môžete kedykoľvek ukončiť tak, že nám oznámite, že už nechcete používať naše služby alebo našu webovú lokalitu.
Túto zmluvu môžeme tiež kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia, ak jednostranne zistíme, že ste nedodržali alebo ak máme podozrenie, že ste nedodržali niektorú podmienku alebo ustanovenie týchto Podmienok služby, a vy budete naďalej zodpovední za všetky dlžné sumy až do dátumu ukončenia zmluvy vrátane; a/alebo vám môže byť v dôsledku toho odopretý prístup k našim službám (alebo ich časti).

Časť 17 - Celá dohoda

Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok služby, neznamená to, že sme sa takéhoto práva alebo ustanovenia vzdali.
Tieto Podmienky služby a všetky pravidlá alebo prevádzkové predpisy, ktoré uverejňujeme na tejto stránke alebo v súvislosti so službami, predstavujú úplnú dohodu a dojednanie medzi vami a nami a upravujú vaše používanie služieb, pričom nahrádzajú všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, komunikáciu a návrhy, ústne alebo písomné, medzi vami a nami (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek predchádzajúcich verzií Podmienok služby).
Akékoľvek nejasnosti pri výklade týchto podmienok poskytovania služieb sa nebudú vykladať v neprospech autora.

Časť 18 - Uplatniteľné právo

Tieto podmienky poskytovania služieb a všetky samostatné zmluvy, na základe ktorých vám poskytujeme služby, sa riadia a vykladajú v súlade s ustanoveniami Spojeného kráľovstva. 

Časť 19 - Podmienky používania

zmeny si môžete kedykoľvek pozrieť najnovšiu verziu Podmienok služby na tejto stránke.
Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Podmienok služby zverejnením aktualizácií a zmien na našej webovej lokalite. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej stránke. Vaše pokračovanie v používaní alebo prístupe na naše webové stránky alebo služby po zverejnení akýchkoľvek zmien v týchto Podmienkach služby bude znamenať prijatie týchto zmien.

Časť 20 - Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa podmienok poskytovania služieb, kontaktujte nás poštou